Kontakt Lens Devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun (SGK), gözlük çerçevesinin bedelini ödemesi için gerekli olan kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirildi. Daha önce bedeli ödenmeyen kontakt lensler de kurumca karşılanacak. “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile gözlük çerçevesinin kullanma süresi 4 yıldan 2 yıla indirilirken, ikinci yılın sonunda değişen cam ile birlikte, gereği halinde gözlük çerçevesi de değiştirilecek.

Kontakt LensYönetmelikle, kontakt lenslerin bedelleri karşılanacak, elektronik el ve kol protezi temin edilecek. “Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” göre, muayene ve tedavilerde Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatı yerine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” dikkate alınacak.

Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşları SGK tarafından tespit edilecek. Birinci ve ikinci basamak resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işler uygulama tebliğindeki usul ve esaslara göre belirlenecek.

Vücut organ protezleri, “sağlık kurulu raporu” yerine “sağlık raporuyla” karşılanacak. Daha önce ayakta tedavilerde kullanılan ve sağlık kurulu raporuna bağlı olarak hasta katılım payı alınmayan, tedavi şeması ve süresi de gerektirmeyen ilaçlara ait sağlık raporları süresiz iken, yönetmelikte yapılan değişiklikle bu raporların süresi kurumca belirlenecek.